Możesz pomóc spełnić marzenia dzieci.
 
W Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia
znajdują się 2 z 9 w Polsce Lokomatów
- napędzanych ortez chodu.
 
Współpraca z Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia, specjalizującym się w terapi dzieci i młodzieży
z ogólnie pojętymi problemami sfery ruchowej.
 
Za pośrednictwem naszej strony
w łatwy sposób przekażesz środki
na pomoc dla dzieci.
 

Statut

Tekst jednolity
STATUT
Fundacji PRO SANATIO
Z dnia 19.11.2013r.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja PRO SANATIO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Ryszarda Tymofiejewicza

zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Sawickiego w kancelarii notarialnej w Olecku przy ul. 11 Listopada nr 8, w dniu 21.03.2011r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Gołdap.

§ 4
Nadzór nad Fundacją ze względu na jej cele sprawuje Minister Gospodarki

oraz Starosta Powiatu Gołdapskiego.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i środki działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, zmiany przestrzenne, techniczne, społeczne i gospodarcze podejmowane w interesie publicznym, tworzenie warunków rozwoju z wykorzystaniem potencjału a szczególnie reprezentowanie i rozwój klastra Uzdrowisko Gołdap.
2. Promowanie przedsiębiorczości i idei klastra jako sposobu na ożywienie społeczno-gospodarcze , podniesienie jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami estetyki i ładu przestrzennego.
3. Rozwój turystyki i kultury w oparciu o Uzdrowisko Gołdap i zasoby przyrody dziedzictwa kulturowego.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju klastra i społeczeństwa obywatelskiego .
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.
6. Tworzenie optymalnych warunków do właściwego fizycznego i psychicznego rozwoju osób z zaburzeniami rozwojowymi, finansowanie i organizacyjne wspieranie różnych form przywracania do pełnej sprawności, doraźna pomoc ofiarom wypadków losowych oraz osobom dotkniętym nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami, w szczególności dzieciom i ich rodzinom.
7. Organizowanie leczenia i szeroko pojętej rehabilitacji medycznej i społecznej
8. Organizowanie leczenie zaburzeń układu nerwowego.
9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie rozwoju Uzdrowiska i klastra Uzdrowisko Gołdap:
a. zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności i efektywności Uzdrowiska Gołdap poprzez rozwijanie i wzmacnianie sieci powiązań pomiędzy instytucjami sektora uzdrowiskowo-turystycznego, przedsiębiorcami, samorządem, uczelniami wyższymi, podyplomowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami branżowymi w kraju i zagranicą,
b. wykorzystanie sieci informatycznych do rozwijania współpracy pomiędzy podmiotami, których cele są zbieżne z celem działania Fundacji,
c. propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, wpływających korzystnie na funkcjonowanie, zmiany i przekształcenia Uzdrowiska Gołdap, wpisujących się w infrastrukturę i cele strategii rozwoju regionów, kraju, społeczeństwa opartego
na wiedzy oraz strategię informatyzacji,
d. stymulowanie rozwoju i umożliwianie wymiany pomysłów i idei związanych z rozwojem
Uzdrowiska Gołdap,

e. promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie inicjatyw środowisk akademickich i twórczych w celu ich komercjalizacji,
f. stwarzanie warunków dla wsparcia realizacji nowatorskich przedsięwzięć, komercjalizacji
pomysłów i zakładania własnej działalności gospodarczej w gałęziach działalności związanych z Uzdrowiskiem Gołdap, rozwoju indywidualnych i zorganizowanych inicjatyw, g. stwarzanie warunków dla zwiększania atrakcyjności i konkurencyjności określonych miejsc i terenów dla inwestycji uzdrowiskowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjnych,
h. kreowanie wizerunku Polski oraz jej poszczególnych regionów, jako kraju nowoczesnego,
przyjaznego inwestycjom w uzdrowiska i usługi około uzdrowiskowe, z modernizowaną
infrastrukturą, wykształconą i profesjonalną kadrą,
i. organizowanie zbiorek pieniężnych i rzeczowych na cele rozwoju, promocji i wspierania
przedsięwzięć ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjnych,
j. finansowanie pomocy stypendialnej oraz form pokrewnych dla studentów i
absolwentów,
k. organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjnych,
2. Organizowanie, wyposażanie i prowadzenie ośrodków zajmujących się wczesną stymulacją dzieci, ich rehabilitacją oraz rehabilitacją osób dotkniętych nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami
a. Organizowanie, wyposażanie i prowadzenie ośrodków zajmujących się wczesną stymulacją dzieci, ich rehabilitacją oraz rehabilitacją osób dotkniętych nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami;
b. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów terapeutyczno-szkoleniowych
c. Prowadzenie rozmaitych działań mających na celu pomoc dzieciom i innym osobom z zaburzeniami rozwojowymi i dysfunkcjami różnych narządów w tym gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji,
spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych oraz zakładanie i prowadzenie subkont bankowych,
d. organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych;
e. zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego;
f. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej;
g. promocję i organizację akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji;
h. fundowanie stypendiów i subsydiów socjalnych;
i. organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu – radio, telewizja, prasa i portale internetowe;
j. organizowanie zbiórek publicznych;
k. zakup leków, środków i sprzętu medycznego, urządzeń, żywności oraz innych materiałów pomocniczych i nieodpłatne przekazywanie ich – zgodnie z celem określonym w par. 7 pkt .1 statutu.

l. Założenie i prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zajmującego się rehabilitacją i leczeniem szczególnie dzieci

3. Działalność opisana w ust. 1 i ust. 2 jest działalnością statutową Fundacji i jest wykonywana jako działalność odpłatna i nieodpłatna.
4. Prowadzenie działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

1. Dla realizacji swych celów Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną o charakterze działalności pożytku publicznego w następujących dziedzinach:
94.99.Z Organizacja i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
63.12.Z Działalność portali internetowych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
94.99.Z Finansowanie pomocy stypendialnej oraz form pokrewnych dla studentów i absolwentów
94.99.Z Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów terapeutyczno-szkoleniowych
2. Dla realizacji swych celów Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną o charakterze działalności pożytku publicznego w następujących dziedzinach:
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskalsyfikowane
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów i wystaw

86.10.Z Działalność szpitali
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
63.12.Z Działalność portali internetowych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
94.99.Z Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów terapeutyczno-szkoleniowych

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Fundator przeznacza na realizacje celu Fundacji kwotę 2,500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), z czego 1,000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą, którą Fundacja może prowadzić dla realizacji celów Fundacji.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
5. Innych prawem dozwolonych.

§ 12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji.
5. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji.

§ 13

1. Organami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
c) Komitet Honorowy Fundacji , zwany dalej Komitetem.
2. Organizację wewnętrzną, szczegółowy tryb i zasady działania Fundacji, reguluje Regulamin Fundacji, uchwalany przez Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Rada Fundacji, jako jej statutowy kolegialny organ kontroli i nadzoru, jest organem odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Rady Fundacji:

a. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczy, Prezes Zarządu Fundacji lub co najmniej jeden członek Zarządu Fundacji wskazany przez Prezesa Zarządu.
5. Prezesowi i członkom zarządu przysługuje prawo zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków formalnych.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu .
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie w tym Prezes Zarządu.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Komitet Honorowy Fundacji
§21
1. Komitet Honorowy Fundacji składa się z nieograniczonej liczby członków i pełni funkcję ciała doradczego i pomocniczego dla Zarządu.
2. Członkiem Komitetu może zostać osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
a) złożyła pisemne oświadczenie o chęci uczestniczenia w Komitecie Honorowym Fundacji
lub
b) podjęta została uchwała Komitetu Honorowego Fundacji aprobująca jej członkostwo w Komitecie.
3. Złożenie przez członka Komitetu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komitecie – powoduje ustanie członkostwa.
Do kompetencji Komitetu należy:
a) Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
b) Propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona,
c) Opiniowanie programów działań,
d) Proponowanie zmian Statutu. Fundator może przyznawać członkom Komitetu diety za udział w posiedzeniach Komitetu Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji
§ 22
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich
i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
Pracowników
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
85.59.A Nauka języków obcych
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów
91.02.Z Działalność muzeów
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Wszelkie dochody Fundacji, pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację jej celów statutowych.
4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 2 podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o rachunkowości.

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Uchwały Rady Fundacji w sprawie zmiany statutu

zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Połączenie z inną fundacją.

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym uchwała Rady Fundacji w sprawie połączenia zapada zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Likwidacja Fundacji.

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 27

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Dziękujemy Naszym Darczyńcom

Adres:

Fundacja Pro Sanatio

ul. Wczasowa 7

19-500 Gołdap

Dane kontaktowe:

Tel. 87 615 41 95

Fax. 87 615 19 62

fundacja@prosanatio.com.pl

Polub Nas na Facebook’u

fb

KRS: 0000383946 NIP: 847-160-66-28 REGON: 280612810 

All copyrights ProSanatio | 2019 / POLITYKA PRYWATNOŚCI